ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ของ บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด 

ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ให้บริการโดยบริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ของผู้ให้บริการ (“บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล”) หรือชื่ออื่นที่ผู้ให้บริการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยหากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล จะต้องตกลงยอมรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ฉบับนี้ (“เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้”) และถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงผูกพันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้บริการไม่ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้ใช้บังคับระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการใดๆ ที่ประสงค์จะใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ในการเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และการลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือในกรณีการเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่ประสงค์จะใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อการแต่งตั้งให้ผู้ให้บริการทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือทำธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล (ในที่นี้รวมเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") 

 1. คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
  1. ผู้ให้บริการเปิดให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
   สำหรับผู้ใช้บริการที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะเข้าทำและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ โดยผู้ใช้บริการต้องไม่ใช่บุคคลที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ หรือถูกจำกัดอำนาจและ/หรือ สิทธิในการทำธุรกรรมใดๆ โดยผลของกฎหมาย รวมไปถึงการเข้าถึงเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และการกระทำนั้นจะต้องไม่ละเมิดข้อตกลงอื่นๆ (เช่น กรณีผู้ที่มีสภาวะบกพร่องทางกายจนไม่สามารถรับบริการในประเด็นที่สำคัญจากผู้ให้บริการได้ เป็นต้น)
  2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคล/องค์กรที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ใช้บริการต้องจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายไทยหรือกฎหมายของประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้น และมีความสามารถโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะเข้าทำและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
 2. อุปกรณ์สำหรับใช้บริการ
  ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผ่าน คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต (“อุปกรณ์”) ในระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi) ที่ผู้ให้บริการรองรับ
 3. บัญชีการใช้งาน
  1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลบนบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านทางบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล นอกเหนือไปจากการเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดบัญชีการใช้งานและกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายละเอียดในการลงทะเบียนเบื้องต้น
  2. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ หากผู้ใช้บริการมิได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแก่ผู้ลงทุน หรือสัญญาการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล (แล้วแต่กรณี) รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ผู้ให้บริการกำหนด (หากมี)
  3. ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถลงทะเบียนสมัครใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้เพียงบัญชีเดียวโดยจะต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้นและต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนที่เกิดจากการสมัครใช้บริการดังกล่าว
  4. เมื่อผู้ใช้บริการเปิดบัญชีการใช้งานแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับการปฏิบัติดังต่อไปนี้
   1. ผู้ใช้บริการต้องสร้างรหัสผ่าน และ/หรือ PIN (“รหัส”) ที่คาดเดาได้ยาก และไม่ควรเป็นรหัสที่เหมือนกับรหัสของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการออนไลน์อื่นใด
   2. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสไว้เป็นความลับและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และต้องป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสของผู้ใช้บริการ โดยจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของรหัส และบัญชีการใช้งาน ไม่ให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้หรือสามารถใช้รหัสของผู้ใช้บริการเพื่อเข้าถึงบัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ
   3. ผู้ใช้บริการต้องบันทึกข้อมูลที่เป็นของตนเอง มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเป็นความจริง โดยผู้ใช้บริการต้องคอยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่บันทึกสำหรับบัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
   4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีเหตุอันควรสงสัย หรือทราบว่าอาจมีการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยมิชอบ หรือมีเหตุการละเมิดของข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการใช้งาน หรือมีความพยายามที่จะดำเนินการดังกล่าว ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันที
   5. ในกรณีที่มีบุคคลใดเข้าใช้งานบัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการ และใช้รหัสที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการเพื่อการทำธุรกรรม หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ โดยอาศัยรหัสที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการไม่ว่าผู้ใช้บริการจะอนุญาตหรือไม่ได้อนุญาตในการกระทำดังกล่าว ให้ถือว่าธุรกรรม และ/หรือการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวนั้นมีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบการกระทำดังกล่าว รวมถึงผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำการนั้นเองทุกประการ
   6. ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการมีสิทธิในการขอข้อมูล หรือ เอกสารใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง และ/หรือจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากผู้ใช้บริการเพิ่มเติม
   7. ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการมีสิทธิในการระงับการเข้าใช้งานชั่วคราวสำหรับบัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด ในเวลาใดๆ ก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควร และเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
 4. การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการนำมาสมัคร และ/หรือใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และ/หรือบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยชอบด้วยกฎหมาย
 5. ฟังก์ชันตรวจสอบข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) 
  ผู้ใช้บริการอาจสามารถเปิดใช้ฟังก์ชันตรวจสอบข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ผ่านอุปกรณ์ เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า แทนการใช้เครื่องมือ เพื่อการใช้บริการของผู้ให้บริการได้ และในกรณีที่มีการเปิดใช้ฟังก์ชันตรวจสอบข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะดำเนินการตามเงื่อนไขและวิธีการการใช้งานของผู้ผลิต/เจ้าของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์แต่ละราย โดยผู้ใช้บริการสามารถทำรายการได้เฉพาะบริการที่ผู้ให้บริการกำหนด
 6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
  ผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการ เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รับสิทธิ ทั้งหมดใน ที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่แสดง รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย วีดีโอ รูปแบบการแสดงผลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ รวมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือพัฒนาเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เว้นแต่จะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยชัดเจน ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลงและ/หรือทำเพิ่มเพื่อนำไปเผยแพร่ ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ให้บริการ เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในสัญญา/ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ของผู้ให้บริการ
 7. การเชื่อมต่อเว็บไซต์ภายนอก 
  ในการให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการอาจมีช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอกหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ให้บริการ อีกทั้งผู้ให้บริการยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อดังกล่าว และผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงว่าความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใดๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากผู้ให้บริการแต่อย่างใดโดยก่อนที่ผู้ใช้บริการจะเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะทำการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์ภายนอกนั้นๆ  และผู้ใช้บริการจะยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการเองทั้งหมด และตกลงว่าการเชื่อมต่อดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับทางผู้ให้บริการแต่อย่างใดทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือสืบเนื่องมาจากข้อมูลที่มีการนำเสนอบนเว็บไซต์ภายนอก หรือการไม่ดำเนินการตามสัญญาใดๆ ของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ
 8. เนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้บริการ
  1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการสามารถอัปโหลดเนื้อหาต่างๆ (เช่น ข้อความ หรือรูปภาพต่างๆ) บนบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ ("เนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้บริการ") ผู้ใช้บริการจะยังคงมีสิทธิ และความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการอัปโหลดเนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้บริการ เข้าสู่บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ของผู้ให้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้เนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้บริการ โดยเป็นการอนุญาตให้ใช้ได้ทั่วโลก โดยที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ตลอดอายุการคุ้มครอง ซึ่งไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยสามารถโอนสิทธินี้ให้แก่ผู้อื่น และให้อนุญาตช่วงได้ โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวได้รับชำระค่าตอบแทนครบแล้ว และจะไม่มีการคิดค่าสิทธิกับผู้ให้บริการสำหรับการมี บริหาร โอน ทำให้ปรากฏ แสดงต่อสาธารณะ ทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย จำหน่าย ปรับแต่ง และใช้เนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้บริการ ดังกล่าวเพื่อพัฒนา เสริม จัดให้มี และโฆษณาบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการนี้ ผู้ใช้บริการยังตกลงด้วยว่าจะสละสิทธิ (และดำเนินการเพื่อให้มีการสละสิทธิ) ในการเรียกร้อง ธรรมสิทธิ์ (moral rights) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการตกลงและยืนยันว่าผู้ใช้บริการจะไม่อัปโหลด เผยแพร่ หรือแจกจ่ายสิ่งที่ผู้ใช้บริการรายอื่นได้ส่งมา หรือเนื้อหาที่ มีข้อความหมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสีย ไม่เป็นความจริง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (รวมถึงการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน วัฒนธรรม หรือศาสนา เกี่ยวข้องกับการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทหรือบุหรี่ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายสัญลักษณ์ประเทศ พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือราชวงศ์ เครื่องหมายของหน่วยราชการต่างๆ หรือเนื้อหาที่วิญญูชนอาจเห็นว่ามีข้อกังขา ก้าวร้าว ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ไม่สมควร ยั่วยวน ลามกอนาจาร คุกคาม ข่มขู่ น่าอาย น่าหดหู่ หยาบคาย สร้างความเกลียดชัง หรือไม่เหมาะสมไม่ว่าในทางใดก็ตาม หรือเนื้อหาที่เป็นรูปภาพดารานักแสดง นักดนตรี บุคคลผู้มีชื่อเสียง หรือนักกีฬา (ทั้งนี้เว้นแต่เป็นบุคคลที่ทำงานให้กับโปรแกรม Co-branding ที่ได้รับอนุญาตแล้ว) บนบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ
  3. ผู้ใช้บริการรับรองและยืนยันว่าเนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ และ/หรือ มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการอัปโหลด เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวเข้าสู่บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ หากผู้ใช้บริการนำเนื้อหาของบุคคลอื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยผู้ให้บริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกระทำผิดดังกล่าว และหากผู้ให้บริการได้รับความเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้บริการ จนครบถ้วน
  4. ผู้ใช้บริการรับรองว่าบรรดาเนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการอัปโหลด เผยแพร่ หรือแจกจ่ายมาให้ผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบหมาย เป็นข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ผู้ให้บริการสามารถนำมาใช้ในการให้บริการ และนำมาปรับปรุงข้อมูลในระบบของผู้ให้บริการให้เป็นปัจจุบันได้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด
 9. ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล แก่ผู้ใช้บริการ การดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล การมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทนผู้ให้บริการเพื่อสนับสนุนการให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร เป็นต้น การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ และ/หรือการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงรับทราบว่าผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/หน้าที่ ผู้รับโอนสิทธิ/หน้าที่ และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing และตกลงรับทราบว่าผู้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิของผู้ใช้บริการ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ  https://www.kubix.co/policies/privacy-policy/
  2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์อื่นทางกฎหมายในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่ผู้ให้บริการ และได้แจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการแล้ว โดยผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แล้ว และจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้
 10. ประเทศที่ยังไม่ได้รับการอนุญาต
  บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ของผู้ให้บริการนี้มีการดำเนินงานภายใต้การควบคุมและการได้รับอนุญาตตามกฎหมายไทย ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าถึงการบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์ในประเทศใดๆ หากประเทศนั้นมีข้อห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการเข้าถึงการบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ห้ามการใช้ และ/หรือ การดำเนินธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางด้านบล็อกเชน (Blockchain) อื่นใด
 11. ขอบเขตการใช้งาน 
  ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดกฎหมาย สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น รวมถึงไม่ฝ่าฝืน เงื่อนไข กฎ หรือประกาศใดๆ ของผู้ให้บริการ เมื่อเข้าถึงหรือใช้งานบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีบัญชีการใช้งานกับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำใดๆ ภายใต้บัญชีการใช้งานของตนเองขณะใช้งานบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ
  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทั้งหมดที่เข้าถึงหรือใช้งานบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการตกลงยินยอมที่จะละเว้นและไม่ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้
  1. ทำให้ระบบการทำงานของบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการเกิดความขัดข้องหรือสร้างความเสียหาย ทำให้ระบบใช้งานต่อไม่ได้ เพิ่มภาระต่อระบบของผู้ให้บริการ หรือทำให้ผู้ใช้บริการอื่นไม่สามารถใช้งานบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการได้อย่างเต็มที่ หรือใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการเพื่อแทรกแซงระบบโดยเจตนา ก่อกวน รบกวน ทำให้เสียหาย ทำลาย
  2. ใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการเพื่อชำระ ส่งเสริม  สนับสนุน หรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อเจตนาเพื่อใช้เกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย การฉ้อฉล การแชร์ลูกโซ่ การฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้ายหรือกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  3. ใช้โปรแกรมการเก็บ ดึงหรือรวบรวมข้อมูลโดยมิชอบ หรือโปรแกรมประเภทโรบอต สไปเดอร์ สเกรปเปอร์ วิธี หรืออินเตอร์เฟซอัตโนมัติอื่นใดซึ่งมิได้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเพื่อเข้าสู่บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ
  4. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมใดๆ คัดลอกข้อมูลออกไปโดยมิชอบ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวไม่ใช่ของผู้ให้บริการในการเข้าถึงบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ
  5. ใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้บัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
  6. ใช้วิธีหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี หรือมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี กระบวนการคัดกรอง ตรวจสอบ ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ทางผู้ให้บริการจัดทำขึ้น หรือพยายามเข้าถึงบริการหรือพื้นที่การให้บริการใดๆ ของบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ของผู้ให้บริการ ที่มิได้อนุญาตให้เข้าถึง
  7. พัฒนาโปรแกรมภายนอกที่ใช้งานร่วมกับบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อน
  8. ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือเป็นข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดและ
  9. ส่งเสริม สนับสนุน หรือ ชักนำบุคคลภายนอกมาเข้าร่วมพฤติกรรมต้องห้ามใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
  10. กระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 12. การจำกัดความรับผิด
  1. ผู้ให้บริการไม่อาจรับรองได้ว่าบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล จะปราศจากข้อผิดพลาด จะไม่มีการหยุดชะงัก จะปราศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่สร้างความเสียหายกับระบบของผู้ให้บริการ และในบางกรณีผู้ให้บริการอาจจะไม่สามารถแก้ไขเยียวยากรณีเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมถึง ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก เนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้บริการที่ถูกอ้างอิง บริการ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ โดยผู้ให้บริการจัดให้ผู้ใช้บริการ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีอยู่”
  2. ผู้ให้บริการ รวมถึงกรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนอื่นๆ ของผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ของผู้ให้บริการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการส่งหรือโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ของผู้ให้บริการ
 13. การชดใช้ค่าเสียหาย 
  ผู้ใช้บริการตกลงปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน ให้กับผู้ให้บริการ บริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง พนักงาน ตัวแทน ผู้ได้รับอนุญาต ของผู้ให้บริการ สำหรับข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าทนาย ใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือการใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ที่ขัดกับเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะกระทำการใดๆ เพื่อปกป้องผู้ให้บริการจากความเสียหายที่ผู้ให้บริการมีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว และผู้ใช้บริการตกลงว่าจะให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการในการต่อสู้ข้อกล่าวหาหรือข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงข้อกล่าวหา ข้อเรียกร้อง การถูกดำเนินคดี หรือคดีความใดๆ เมื่อผู้ให้บริการรับทราบถึงกรณีดังกล่าว
 14. ฟังก์ชันการแจ้งเตือน (Notifications) 
  ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฟังก์ชันการแจ้งเตือน (Notifications) ในบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ของผู้ให้บริการได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดฟังก์ชันดังกล่าวเพื่อเริ่มใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเปิด-ปิดฟังก์ชันดังกล่าวได้ด้วยตนเองทุกเมื่อผ่านบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ของผู้ให้บริการ
  2. ผู้ให้บริการจะจัดส่งข่าวสาร ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ และข้อมูลการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการผ่านฟังก์ชันดังกล่าว ตามที่ระบบของผู้ให้บริการจะสามารถให้บริการได้ในแต่ละขณะ หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรในกรณีที่ระบบของผู้ให้บริการเกิดความขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการฟังก์ชันดังกล่าวได้ ณ ขณะนั้น
  3. การให้บริการฟังก์ชันการแจ้งเตือน (Notifications) ในบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ของผู้ให้บริการนี้ เป็นไปเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความขัดข้อง หรือการไม่สามารถให้บริการฟังก์ชันการแจ้งเตือน (Notifications) ดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
 15. ข้อมูลลับ 
  ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลข่าวสาร และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้ให้บริการจัดส่งให้ผู้ใช้บริการ ถือเป็นข้อมูลลับที่ผู้ใช้บริการไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
 16. พิกัดการทำรายการ 
  ผู้ใช้บริการอาจสามารถกำหนดค่าในอุปกรณ์ให้ยินยอมเปิดเผยพิกัดในการทำรายการ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการในด้านความปลอดภัยได้
 17. การชดใช้ค่าธรรมเนียม 
  ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากการใช้บริการต่างๆ นอกเหนือจากการใช้บริการอุปกรณ์ตามปกติ ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการจำเป็นต้องทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม ดังกล่าวแทนผู้ใช้บริการไปก่อน ผู้ใช้บริการตกลงชำระคืนให้แก่ผู้ให้บริการโดยพลัน
 18. เหตุสุดวิสัย 
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการอันทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการพิจารณาเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ โดยผู้ใช้บริการตกลงว่ากรณีดังกล่าวผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดในกรณีล่าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่ผู้ให้บริการอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงวิธีการให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ
 19. การโอนสิทธิตามสัญญา 
  ผู้ให้บริการมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้แก่บุคคล บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ตามที่ผู้ให้บริการพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่จะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
  ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้แก่บุคคล บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ
 20. การสละสิทธิ 
  การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิ หรือประโยชน์ใดตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบันทึกเสียงของผู้ให้บริการในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าผู้ให้บริการสละสิทธิ หรือประโยชน์ดังกล่าว หรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การใช้สิทธิ หรือประโยชน์ใดเพียงอย่างเดียวหรือเพียงส่วนเดียว ไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิ หรือประโยชน์อื่นๆ โดยผู้ให้บริการต่ออีกในภายหลัง
 21. คำบอกกล่าว 
  คำบอกกล่าว การแจ้งหรือคำประกาศต่างๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ให้บริการได้ส่งให้ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนของผู้ให้บริการ นำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งผู้ใช้บริการได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้บริการ หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักทำการของผู้ใช้บริการ หรือส่งผ่าน E-mail Address ไปยัง E-mail Address ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งผู้ให้บริการ หรือผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน หรือส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบและผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ผู้ใช้บริการไม่ได้เพราะที่อยู่ของผู้ใช้บริการนั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยผู้ใช้บริการไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับและทราบคำบอกกล่าว การแจ้งหรือคำประกาศต่างๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ให้บริการได้ส่งให้ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว ในวันที่พนักงานไปรษณีย์หรือคนของผู้ให้บริการได้ไปส่ง ณ ภูมิลำเนานั้น หรือในวันที่ส่ง E-mail Address หรือส่งผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน หรือส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการได้  โดยผู้ใช้บริการตกลงว่าคำบอกกล่าว การแจ้งหรือคำประกาศต่างๆ หรือข้อมูลใดๆ ดังกล่าวที่ผู้ให้บริการได้ส่งให้ผู้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ให้ถือว่าการสื่อสารดังกล่าวเป็นคำบอกกล่าว การแจ้งหรือคำประกาศ หรือข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้ส่งให้ผู้ใช้บริการแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีผลเช่นเดียวกับเอกสารที่ทำเป็นหนังสือ 

  อนึ่ง การบอกกล่าว แจ้งหรือประกาศใด ๆ ซึ่งตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มิได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ให้บริการได้ดำเนินการบอกกล่าว แจ้งหรือประกาศแก่ผู้ใช้บริการด้วยวาจา ข้อความทางโทรศัพท์หรือโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใดแล้วให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าว แจ้งหรือประกาศโดยชอบและผู้ใช้บริการได้รับทราบโดยชอบแล้ว

  ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงช่องทางรับข้อมูล (เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ E-mail Address หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ) ผู้ใช้บริการจะทำการแจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางรับข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ให้บริการทราบทันทีที่ อีเมล contact.us@kubix.co หรือตามวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการกำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ใช้บริการได้รับคำบอกกล่าว การแจ้งหรือคำประกาศต่างๆ หรือข้อมูลใดๆ ดังกล่าวที่ผู้ให้บริการได้ส่งให้ผู้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางรับข้อมูลเดิมของผู้ใช้บริการนั้นแล้ว
 22. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
  ผู้ใช้บริการตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คู่มือ คำขอความร่วมมือ และหลักเกณฑ์ใดๆ ของศาล หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ (แล้วแต่กรณี) ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้และจะมีในภายหน้า (รวมเรียกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงนั้นทันทีตามที่ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการโดยพลัน
 23. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ 
  ผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการประกาศการแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ของผู้ให้บริการ หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการรับทราบโดยวิธีการอื่นใดที่ผู้ให้บริการอาจจะกำหนดเป็นครั้งคราว
  โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว
  หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรณีอื่น ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับให้ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร และให้ถือว่าการแก้ไขดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน ของผู้ให้บริการ หรือมีผลในเวลาอื่นใดที่ผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ (แล้วแต่กรณี) เช่น หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (เช่น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ) ผู้ให้บริการจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยหากผู้ใช้บริการได้เข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ของผู้ให้บริการต่อไปหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงผูกพันที่จะปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงนั้น
  หากมีกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้น
 24. การพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ 
  ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ใดภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ กลายเป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใดๆ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ความเป็นโมฆียะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น ผู้ใช้บริการตกลงยืนยันว่าผู้ให้บริการสามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่ กลายเป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใดๆ ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการแก้ไขดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
 25. การระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับ 
  เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาระงับข้อพิพาท ความขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือการกระทำผิดสัญญา การยกเลิกสัญญาหรือโมฆะจากสัญญา
 26. การขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว 
  ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาลที่มีเขตอำนาจในการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ข้อมูลที่เป็นความลับ (รวมถึงข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องหรือ การโต้แย้งความสมบูรณ์ใดๆ ของเครื่องหมายการค้า) หรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย
 27. การติดต่อกรณีมีเหตุขัดข้องกับบริการ 
  เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ หรือในกรณีที่มีเหตุขัดข้องกับบริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ของผู้ให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ที่อีเมล contact.us@kubix.co พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการตามคำร้องขอใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 28. บริการอื่นๆ 
  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการจะขอใช้บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ นอกเหนือจากบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งได้แก่ บริการกระเป๋าดิจิทัล Kubix Digital Wallet Service ผู้ใช้บริการจะต้องทำการตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริการการดังกล่าวแยกต่างหากเป็นการเฉพาะ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ผู้ให้บริการกำหนด (หากมี) ด้วย
scroll top iconBack to top