ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial
(Non-custodial Digital Wallet)


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial (Non-custodial Digital Wallet) นี้ ทำขึ้นระหว่าง บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า“ผู้ให้บริการ”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ท่าน (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ”ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial (Non-custodial Digital Wallet) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษาโทเคนดิจิทัล (ซึ่งจะได้นิยามต่อไป) ที่ผู้ใช้บริการได้ทำการซื้อขายบนระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ หรือโทเคนดิจิทัลอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการอนุญาตให้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจึงตกลงใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial โดยตกลงยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial (Non-custodial Digital Wallet) ("สัญญาฉบับนี้") โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คำนิยามและการตีความ
  1. คำนิยาม
   "กระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial" หมายถึง กระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial (Non-custodial Digital Wallet) ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ ซึ่งมีไว้สำหรับเก็บรักษาโทเคนดิจิทัลของผู้ใช้บริการ และมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้

   "คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

   "ทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้าและธุรกิจ (รวมถึงชื่อเสียงทางการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับชื่อทางการค้าด้วย) แบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความรู้ด้านเทคนิคหรือธุรกิจ ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรมและสิทธิโดยชอบธรรมอื่นใดภายใต้สัญญาฉบับนี้ สิทธิในฐานข้อมูล ซอฟท์แวร์ โปรแกรม ฐานข้อมูล และวิธีการเชื่อมต่อ (Application Programming Interface - API) สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อโดเมน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียน การยื่นคำขอจดทะเบียน และสิทธิในการยื่นคำขอจดทะเบียนซึ่งสิทธิทั้งหลายดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และสิทธิต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกันกับสิทธิทั้งหลายดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ความลับทางการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใด รวมถึงสิทธิในองค์ความรู้ (Know-how) และข้อมูลทางเทคนิคต่าง ๆ และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตาม

   "โทเคนดิจิทัล" หมายถึง โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และ/หรือ โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) และโทเคนดิจิทัลในลักษณะอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้เพื่อการเก็บโทเคนดิจิทัลดังกล่าว

   "โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token)" หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ถือโทเคนดิจิทัล

   "โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)" หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ

   บัญชีการใช้บริการ” หมายถึง บัญชีการใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ที่ผู้ใช้บริการได้เปิดไว้กับผู้ให้บริการ เพื่อเข้าถึงและใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial

   ผู้ออกโทเคนดิจิทัล” หมายถึง ผู้ออกโทเคนดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

   "ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล" หมายถึง ระบบงานสำหรับการให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการในฐานะผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) 

   "สำนักงาน ก.ล.ต." หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

   "Private Network" หมายถึง ระบบหรือเครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain) ที่อนุญาตให้เฉพาะบุคคลในวงจำกัดสามารถใช้ได้เท่านั้น

   "รหัสกู้คืน" หมายถึง คำ (ซึ่งหมายความรวมถึงลำดับของคำดังกล่าว) จำนวน 12 (สิบสอง) คำ ที่ระบบของผู้ให้บริการจะสร้างสำหรับผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ของการเก็บรักษาและกู้คืนข้อมูล (recovery) โทเคนดิจิทัลในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการ
    
  2. การตีความในสัญญาฉบับนี้
   1. การอ้างถึงบทบัญญัติหรือกฎหมาย หมายถึง การอ้างถึงบทบัญญัติหรือกฎหมายที่ได้มีการแก้ไข หรือตราใช้ใหม่เป็นครั้งคราวไป โดยบทบัญญัติอื่น (ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังวันที่ในสัญญาฉบับนี้)
   2. การอ้างถึงเอกสารใด (รวมถึงสัญญาฉบับนี้) หมายถึง การอ้างถึงเอกสารดังกล่าวตามที่ได้มีการแก้ไข รวบรวม เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแทนที่เป็นครั้งคราวไป
   3. การอ้างถึงข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้าย หมายถึง การอ้างถึงข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญาฉบับนี้ โดยให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
 2. การใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial
  1. ผู้ใช้บริการได้อ่าน รับทราบ และยอมรับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน [นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ] (ตามที่จะได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว) แล้ว
  2. เมื่อผู้ใช้บริการได้สร้างบัญชีการใช้บริการกับผู้ให้บริการแล้ว ระบบของผู้ให้บริการจะสร้างรหัสกู้คืนให้ผู้ใช้บริการรับทราบและเก็บรักษาไว้ ซึ่งผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสกู้คืนไว้เองอย่างปลอดภัย โดยที่ระบบของผู้ให้บริการจะไม่มีหน้าที่สร้างหรือสำรองข้อมูลรหัสกู้คืนหรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่นใดที่ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้แทนรหัสกู้คืนที่ผู้ใช้บริการได้รับเมื่อผู้ใช้บริการสมัครเข้าใช้บริการได้ ในกรณีที่รหัสกู้คืนของผู้ใช้บริการสูญหาย
  3. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ให้บริการ สำหรับบริการดังต่อไปนี้
   1. การเก็บรักษาโทเคนดิจิทัลที่ผู้ใช้บริการได้ซื้อหรือได้รับมาผ่านการใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ หรือโทเคนดิจิทัลอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการอนุญาตให้ใช้บริการ
   2. เรียกดูจำนวนและมูลค่าของโทเคนดิจิทัลที่อยู่ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการ [รวมถึงกระเป๋าโทเคนดิจิทัลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการจะได้เชื่อมต่อเข้ากับกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการ
   3. เรียกดูประวัติการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลที่อยู่ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการ
   4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเก็บรักษาโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ไว้ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการ และผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้นแจกจ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ตามเงื่อนไขของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) นั้นให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจอำนวยความสะดวกในการรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการโดยการแจกจ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยอาศัยข้อมูลโทเคนดิจิทัลของผู้ใช้บริการตามที่เก็บรักษาไว้ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการได้ เช่น
    4.1. ในกรณีที่ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นจะถูกแจกจ่ายในรูปของโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้มีการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ดังกล่าวไปยังกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการ และ/หรือกระเป๋าโทเคนดิจิทัลอื่นใดบนระบบเครือข่ายเดียวกันกับกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodialของผู้ใช้บริการ
    4.2. ในกรณีที่ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นจะถูกแจกจ่ายในรูปของเงินสด ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้มีการโอนเงินสดดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีข้อมูลตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งหรือจะได้แจ้งให้แก่ผู้ให้บริการทราบเป็นครั้งคราวผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด
    ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และในการอำนวยความสะดวกดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ถือเป็นการที่ผู้ให้บริการดำเนินการในฐานะตัวแทนของผู้ออกโทเคนดิจิทัลแต่อย่างใด รวมทั้งผู้ให้บริการจะไม่ให้คำรับรอง คำยืนยัน และจะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน หรือตรงเวลาของการแจกจ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ตามเงื่อนไขของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น
   5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเก็บรักษาโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ไว้ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการ และผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้นกำหนดให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ดังกล่าวสามารถแลกหรือใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) นั้น ผู้ให้บริการอาจอำนวยความสะดวกในการแลกหรือใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลโทเคนดิจิทัลของผู้ใช้บริการตามที่เก็บรักษาไว้ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการได้ เช่น
    5.1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการแลกหรือใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) นั้น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถ (1) ดำเนินการสร้าง QR Code หรือรหัสอื่นใดให้กับผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขของโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแลกหรือใช้สิทธิประโยชน์จากผู้ให้สิทธิประโยชน์ได้ผ่านแอปพลิเคชันบนบริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ให้บริการ (2) ดำเนินการให้ smart contract บริหารจัดการโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) เมื่อได้รับคำสั่งแลก หรือใช้สิทธิประโยชน์จากผู้ใช้บริการ
    5.2. ในกรณีที่ไม่ขัดกับเงื่อนไขของโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) และผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะแลกหรือใช้สิทธิประโยชน์ด้วยช่องทางอื่นนอกเหนือการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันบนบริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการดำเนินการจัดส่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมตามความเห็นของผู้ให้บริการ
    5.3. ในการแลกหรือใช้สิทธิประโยชน์ของโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและอนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้วิธีใดๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) บนระบบเครือข่ายบลอกเชน
    ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และในการอำนวยความสะดวกดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ถือเป็นการที่ผู้ให้บริการดำเนินการในฐานะตัวแทนของผู้ออกโทเคนดิจิทัลและ/หรือผู้ให้สิทธิประโยชน์แต่อย่างใด รวมทั้งผู้ให้บริการจะไม่ให้คำรับรอง คำยืนยัน และจะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน หรือระยะเวลาในการแลกหรือใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น
   6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเก็บรักษาโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ไว้ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการ และผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้นกำหนดให้ผู้ถือสามารถแลกหรือใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) นั้น ผู้ให้บริการอาจอำนวยความสะดวกในการแลกหรือใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการโดยการสร้าง QR Code หรือรหัสอื่นใดให้กับผู้ให้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแลกหรือใช้สิทธิประโยชน์นั้นจากผู้ให้สิทธิประโยชน์ได้ผ่านแอปพลิเคชันบนบริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และในการอำนวยความสะดวกดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ถือเป็นการที่ผู้ให้บริการดำเนินการในฐานะตัวแทนของผู้ออกโทเคนดิจิทัลและ/หรือผู้ให้สิทธิประโยชน์แต่อย่างใด รวมทั้งผู้ให้บริการจะไม่ให้คำรับรอง คำยืนยัน และจะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน หรือระยะเวลาในการแลกหรือใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น
   7. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะสามารถโอนโทเคนดิจิทัลในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการไปยังกระเป๋าโทเคนดิจิทัลอื่นได้ เฉพาะในกรณีที่กระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่จะรับโอนโทเคนดิจิทัลอยู่บนระบบเครือข่ายเดียวกับกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการที่ผู้ให้บริการให้บริการ และจะต้องเป็นกระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของเท่านั้น ทั้งนี้ โดยผู้ให้บริการจะไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบยืนยันว่า กระเป๋าโทเคนดิจิทัลอื่นที่ผู้ใช้บริการเชื่อมต่อ และ/หรือโอนโทเคนดิจิทัลของผู้ใช้บริการไปนั้น เป็นกระเป๋าโทเคนดิจิทัลของผู้ใช้บริการจริงหรือไม่
    นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ในการโอนโทเคนดิจิทัลครั้งใด ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมดังกล่าวโดยถี่ถ้วน ซึ่งข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวนั้นอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ (address) และเครือข่าย (network) ของกระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่จะรับโอน เลขบัญชี ประเภทและจำนวนของโทเคนดิจิทัลที่จะโอน เป็นต้น โดยที่ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบหรือดำเนินการใด ๆ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการโอนโทเคนดิจิทัลอันเนื่องมาจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง
  4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนอุปกรณ์ (device) ที่ผู้ใช้บริการใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องระบุรหัสกู้คืนในการลงทะเบียนและกู้ข้อมูลในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial บนอุปกรณ์ (device) ใหม่ของผู้ใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ในกรณีที่รหัสกู้คืนของผู้ใช้บริการสูญหาย หรือผู้ใช้บริการไม่สามารถระบุรหัสกู้คืนที่ถูกต้องของผู้ใช้บริการได้เกินจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถกู้ข้อมูลและเข้าใช้งานกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial กระเป๋าเดิมของผู้ใช้บริการได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการอาจสูญเสียหรือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโทเคนดิจิทัลที่อยู่ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการได้ และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น
 3. หน้าที่ของผู้ให้บริการ
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้แก่ผู้ให้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ของการสมัครเข้าใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ถูกต้อง เป็นไปตามข้อเท็จจริง และครบถ้วนทุกครั้ง ทั้งนี้ โดยวิธีการที่ผู้ให้บริการจะกำหนด
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องเข้าทำ หรือส่งมอบข้อมูล เอกสาร รวมถึงให้ความร่วมมือตามที่ผู้ให้บริการจะร้องขอ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น
  3. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสยืนยันตัวตน รหัสกู้คืน และรหัสอื่นใดที่จำเป็นในการเข้าใช้บริการและ/หรือการกู้ข้อมูลของกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของการกู้ข้อมูล (recovery) ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เก็บรักษารหัสใด ๆ ดังกล่าวไว้เป็นความลับ หรือทำรหัสใด ๆ ดังกล่าวสูญหาย
  4. ผู้ใช้บริการจะไม่สมัครใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นใดนอกจากผู้ใช้บริการเอง โดยผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate beneficial owner) จากการใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial นี้
 4. คำรับรองและคำยืนยันของผู้ใช้บริการ
  ผู้ใช้บริการให้คำรับรองและคำยืนยันแก่ผู้ให้บริการ ดังนี้
  1. สถานภาพ
   ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้ ครบถ้วนทุกประการ
   1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการบรรลุนิติภาวะแล้ว และไม่ใช่บุคคลที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ หรือถูกจำกัดอำนาจและ/หรือสิทธิในการทำธุรกรรมใด ๆ โดยผลของกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคล/องค์กรที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ใช้บริการต้องจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายไทยหรือกฎหมายของประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้น และมีความสามารถโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะเข้าทำและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ การลงทะเบียนสมัครใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ให้บริการโดยผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคล/องค์กรที่มิใช่นิติบุคคลนั้น ได้กระทำโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการ
   2. ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลการสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนตามที่ผู้ให้บริการกำหนด พร้อมทั้งได้นำส่งข้อมูลตามที่ผู้ให้บริการร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี)
   3. ผู้ใช้บริการได้ผ่านขั้นตอนการระบุและยืนยันตัวตนในการสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนตามที่ผู้ให้บริการกำหนด พร้อมทั้งได้นำส่งข้อมูลตามที่ผู้ให้บริการร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี)
  2. ความสามารถในการเข้าทำสัญญา
   ผู้ใช้บริการมีอำนาจในการเข้าทำ ปฏิบัติตาม นำส่ง และ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และธุรกรรมใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการทำหรือจะได้ทำภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
  3. ความถูกต้องของข้อมูล
   1. บรรดาเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับผู้ให้บริการเพื่อการดำเนินการตามหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้  เป็นเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดที่แท้จริงและถูกต้องตามความเป็นจริง
   2. ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารตามที่ผู้ให้บริการร้องขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว ไม่มีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตลอดจนไม่มีการปกปิดข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เป็น
  4. ข้อสงวนสิทธิในการใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial
   ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า
   1. กระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ที่ผู้ให้บริการให้บริการนั้น มีลักษณะเป็น Non-custodial Digital Wallet กล่าวคือ ผู้ให้บริการจะไม่เก็บรักษากุญแจส่วนตัว หรือ private key ของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการจะไม่มีอำนาจการเข้าถึง ควบคุม เปลี่ยนแปลง หรือกู้คืนโทเคนดิจิทัลที่ผู้ใช้บริการเก็บไว้ในกระเป๋าดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด โดยอำนาจการเข้าถึง ควบคุม เปลี่ยนแปลง หรือกู้คืนโทเคนดิจิทัลที่ผู้ใช้บริการเก็บไว้ในกระเป๋าดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการนั้นจะเป็นของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ที่ รหัสยืนยันตัวตน รหัสกู้คืน และรหัสอื่นใดที่จำเป็นในการเข้าใช้ และ/หรือการกู้ข้อมูลของกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการสูญหาย อันเป็นผลให้ผู้ใช้บริการไม่อาจเข้าใช้หรือกู้ข้อมูลของกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการอาจสูญเสียหรือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโทเคนดิจิทัลที่อยู่ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการได้ และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น
   2. การให้บริการเรียกดูจำนวนและมูลค่าของโทเคนดิจิทัลที่อยู่ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการ สำหรับข้อมูลจำนวนและมูลค่าของโทเคนดิจิทัลที่อยู่ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลอื่น ๆ ของผู้ให้บริการรายอื่นที่ผู้ใช้บริการจะได้เชื่อมต่อเข้ากับกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้นั้น (ซึ่งจะต้องเป็นกระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่ให้บริการบน Private Network เดียวกับกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการเท่านั้น) เป็นบริการข้อมูลเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการมิได้ให้บริการที่จะทำรายการ หรือดำเนินการอื่นใดกับโทเคนดิจิทัลที่อยู่ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลอื่น ๆ ของผู้ให้บริการรายอื่นดังกล่าว
    ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ให้บริการจะแสดงข้อมูลจำนวนและมูลค่าของโทเคนดิจิทัลที่อยู่ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลอื่น ๆ ของผู้ให้บริการรายอื่นนั้น ตามที่ผู้ให้บริการได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลรายอื่น ๆ ดังกล่าวเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่ได้รับรอง หรือรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะพิจารณาเพิ่มหรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 5. ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และภาษี
  ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ให้บริการ (หากมี) ให้แก่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ อัตรา วิธีการคำนวณ และวิธีการชำระค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในลิ้งค์ซึ่งผู้ให้บริการแจ้งหรือจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการเป็นครั้งคราว ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา วิธีการคำนวณ และวิธีการชำระค่าบริการในอนาคต ผู้ให้บริการตกลงจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
  อนึ่ง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้บริการต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการตามที่กล่าวข้างต้นนั้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ/หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial และการโอนโทเคนดิจิทัล ดังนั้น หากค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ/หรือภาษีอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ/หรือภาษีอื่นใดนั้นตามอัตราที่กฎหมายกำหนดทั้งสิ้น
  นอกจากนี้ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมด้วยโทเคนดิจิทัล (gas fee) ซึ่งผู้ใช้บริการตกลงจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมด้วยโทเคนดิจิทัล (gas fee) (หากมี) ดังกล่าวด้วยตัวเอง
 6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  1. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอื่นในสัญญาฉบับนี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในหรือที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ให้บริการ เป็นของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ และตามที่ผู้ให้บริการจะอนุญาตเท่านั้น
  2. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดการโอนสิทธิ การก่อตั้งสิทธิ หรือการอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการแต่อย่างใด
 7. ข้อตกลงอื่น ๆ
  1. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิด และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อผู้ให้บริการ ในความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำการ การงดเว้นกระทำการ หรือความผิดของผู้ใช้บริการเอง หรือของบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถกู้คืนข้อมูลและ/หรือโทเคนดิจิทัลที่เก็บรักษาไว้ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการได้ หรือข้อมูลจำนวนและมูลค่าของโทเคนดิจิทัลที่อยู่ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลอื่น ๆ ของผู้ให้บริการรายอื่น ที่ผู้ใช้บริการได้เชื่อมต่อเข้ากับกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ใช้บริการ มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องโดยประการใด เป็นต้น
  2. เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งได้มีขึ้นก่อนการเลิกสัญญาจะมีผล
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการจะบอกเลิกสัญญา และยุติการใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial รวมถึงต้องการลบบัญชีการใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าจะดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ ในการเลิกสัญญาและยุติการใช้บริการ (1) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ได้มีธุรกรรมใดที่ค้างอยู่ในเวลาที่บอกเลิก และ (2) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีโทเคนดิจิทัลที่ค้างอยู่ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ณ เวลาที่บอกเลิก โดยหากยังมีธุรกรรมใดค้างอยู่ในระบบระบบการให้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ของผู้ให้บริการ หรือ ยังมีโทเคนดิจิทัลที่ค้างอยู่ในกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเลิกสัญญาและยุติการใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลแบบ non-custodial รวมถึงไม่สามารถลบบัญชีการให้บริการได้
  4. การเพิกเฉยหรือความล่าช้าของผู้ให้บริการในการบังคับใช้สิทธิใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือตัดสิทธิของผู้ให้บริการ ที่จะบังคับใช้สิทธิใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ และในกรณีใด ๆ ที่ผู้ให้บริการได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ หรืองดเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการงดเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการงดเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
  5. นอกเหนือจากสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการมีต่อผู้ใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้บริการยังคงมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้ให้บริการอาจได้รับ อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการของผู้ใช้บริการหรือตัวแทนของผู้ใช้บริการ รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้ให้บริการอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือความผิดของผู้ให้บริการแต่ประการใด
  6. ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้ใช้บริการได้รับในทุกกรณี หากความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ เหตุสุดวิสัย โรคระบาด การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก การตั้งข้อจำกัดหรือข้อห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดับ หรือเหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว และมีผลต่อการดำเนินการของผู้ให้บริการ
  7. ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้ใช้บริการได้รับอันเกิดจากความขัดข้องของระบบของผู้ให้บริการ และ/หรือเครือข่ายการสื่อสารของผู้ให้บริการ ซึ่งไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ
  8. บรรดาหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนของผู้ให้บริการ นำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งผู้ใช้บริการได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้บริการ หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือที่ทำการของผู้ใช้บริการ หรือได้ส่งทางอีเมล ไปยังที่อยู่อีเมล ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ผู้ใช้บริการไม่ได้เพราะที่อยู่ของผู้ใช้บริการนั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยผู้ใช้บริการไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของผู้ให้บริการโดยชอบแล้วในวันที่พนักงานไปรษณีย์หรือคนของผู้ให้บริการได้ไปส่ง ณ ภูมิลำเนานั้น หรือในวันที่ได้ส่งอีเมล อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใด ๆ ซึ่งตามสัญญาฉบับนี้มิได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ให้บริการได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการด้วยวาจา ข้อความทางโทรศัพท์หรือโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใดแล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและผู้ใช้บริการได้รับทราบโดยชอบแล้ว
  9. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ใช้บริการเข้าใจ และรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล หรือของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวภายหลังการทำสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ เข้าใจ และรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
  10. ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้
  11. ผู้ให้บริการอาจโอนสิทธิ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของผู้ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่บุคคลใดได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน
  12. ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการตกลงให้บรรดาข้อความและรายละเอียดในสัญญาฉบับนี้ และในเอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้สัญญาฉบับนี้บังคับ และกรณีที่ข้อความในเอกสารที่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ขัดหรือแย้งกันเอง ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของผู้ให้บริการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ได้ โดยผู้ให้บริการจะต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ใช้บริการอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมที่ผู้ให้บริการได้แจ้งไปยังผู้ใช้บริการนั้นให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากผู้ใช้บริการไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมายังผู้ให้บริการก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลใช้บังคับ
  13. ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการตกลงให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ต่อไป
  14. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการสัญญาคู่ฉบับ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้กับผู้ให้บริการทราบ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดส่งให้ผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาอันสมควร
  15. หากผู้ใช้บริการมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ในช่องทางใด ๆ ดังต่อไปนี้
   1. Kubix Call Center 02-844-8488
   2. อีเมล contact.us@kubix.co
  16. สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย
   ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการตกลงว่า ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับผู้ใช้บริการต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือผู้ใช้บริการและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
   ผู้ใช้บริการเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ตกลงตามสัญญาฉบับนี้กับผู้ให้บริการ
scroll top iconBack to top