สัญญาการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแก่ผู้ลงทุน

สัญญาการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแก่ผู้ลงทุนนี้ ทำขึ้นระหว่าง บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า“ผู้ให้บริการ”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ท่าน (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ”ผู้ลงทุน”) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ผู้ลงทุนมีความประสงค์จะใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจองซื้อโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายอยู่บนระบบดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแก่ผู้ลงทุน ("สัญญาฉบับนี้") มีข้อความต่อไปนี้

 1. คำนิยามและการตีความ
  1. คำนิยาม
   "กระเป๋าโทเคนดิจิทัล" หมายถึง กระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ ซึ่งมีไว้สำหรับเก็บรักษาโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุน และผู้ให้บริการจะไม่มีอำนาจในการจัดเก็บ private key บริหารจัดการ หรือควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนในกระเป๋าโทเคนดิจิทัล

   "คณะกรรมการ ก.ล.ต." หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

   "คริปโทเคอร์เรนซี" หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

   "คำสั่งจองซื้อโทเคนดิจิทัล" หมายถึง คำขอจองซื้อโทเคนดิจิทัลโดยผู้ลงทุนภายใต้รูปแบบที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ และได้มีการกรอกและยืนยันข้อมูลสมบูรณ์โดยผู้ลงทุน เพื่อแสดงเจตจำนงในการขอจองซื้อโทเคนดิจิทัลจากผู้ออกโทเคนดิจิทัลผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ

   "ค่าจองซื้อ" หมายถึง เงินบาทหรือคริปโทเคอร์เรนซีที่ผู้ให้บริการกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนที่ต้องการจองซื้อโทเคนดิจิทัลจะต้องชำระสำหรับการจองซื้อโทเคนดิจิทัลผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ

   "โครงการ" หมายถึง โครงการซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลทำการระดมทุนโดยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ

   "ทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้าและธุรกิจ (รวมถึงชื่อเสียงทางการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับชื่อทางการค้าด้วย) แบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความรู้ด้านเทคนิคหรือธุรกิจ ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรมและสิทธิโดยชอบธรรมอื่นใดภายใต้สัญญาฉบับนี้ สิทธิในฐานข้อมูล ซอฟท์แวร์ โปรแกรม ฐานข้อมูล และวิธีการเชื่อมต่อ (Application Programming Interface - API) สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อโดเมน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียน การยื่นคำขอจดทะเบียน และสิทธิในการยื่นคำขอจดทะเบียนซึ่งสิทธิทั้งหลายดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และสิทธิต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกันกับสิทธิทั้งหลายดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ความลับทางการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใด รวมถึงสิทธิในองค์ความรู้ (Know-how) และข้อมูลทางเทคนิคต่าง ๆ และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตาม

   "โทเคนดิจิทัล" หมายถึง โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และ/หรือ โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) และโทเคนดิจิทัลในลักษณะอื่นใดที่สามารถจองซื้อได้ผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

   "โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token)" หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ถือโทเคนดิจิทัล

   "โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)" หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ

   บัญชีการใช้บริการ” หมายถึง บัญชีการใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล หรือผู้ลงทุน (แล้วแต่กรณี) ได้เปิดไว้กับผู้ให้บริการ เพื่อเข้าถึงและใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ

   "บัญชีเก็บรักษาค่าจองซื้อ" หมายถึง บัญชีดูแลผลประโยชน์ซึ่งผู้ให้บริการเปิดไว้กับผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุน

   "แบบแสดงรายการข้อมูล" หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลซึ่งจัดทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ กจ. 15/2561 ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

   "ประกาศ กจ. 16/2561" หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

   "ผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อ" หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจการเป็นผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ผู้ให้บริการกำหนดให้เป็นผู้เก็บรักษาค่าจองซื้อ

   ผู้ออกโทเคนดิจิทัล” หมายถึง ผู้ออกโทเคนดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

   พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล” หมายถึง พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)

   "มูลค่าการจองซื้อ" หมายถึง ราคาที่ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะลงทุนในการจองซื้อโทเคนดิจิทัลในแต่ละโครงการ

   "ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล" หมายถึง ระบบงานสำหรับการให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ กจ. 16/2561 ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

   "ระยะเวลาเสนอขาย" หมายถึง ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อโทเคนดิจิทัล ตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนด และตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

   "สำนักงาน ก.ล.ต." หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

   "หนังสือชี้ชวน" หมายถึง เอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลที่จะออกและเสนอขายซึ่งจัดทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ กจ. 15/2561 ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

   ทั้งนี้ คำนิยามของคำว่า "ผู้ลงทุนรายบุคคล" "ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" "ผู้ลงทุนสถาบัน" "นิติบุคคลร่วมลงทุน" และ "กิจการเงินร่วมลงทุน" ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตามที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว)
  2. การตีความในสัญญาฉบับนี้
   1. การอ้างถึงบทบัญญัติหรือกฎหมาย หมายถึง การอ้างถึงบทบัญญัติหรือกฎหมายที่ได้มีการแก้ไข หรือตราใช้ใหม่เป็นครั้งคราวไป โดยบทบัญญัติอื่น (ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังวันที่ในสัญญาฉบับนี้)
   2. การอ้างถึงเอกสารใด (รวมถึงสัญญาฉบับนี้) หมายถึง การอ้างถึงเอกสารดังกล่าวตามที่ได้มีการแก้ไข รวบรวม เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแทนที่เป็นครั้งคราวไป
   3. การอ้างถึงข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้าย หมายถึง การอ้างถึงข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายของสัญญาฉบับนี้ โดยให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
 2. หน้าที่ของผู้ลงทุน
  1. ผู้ลงทุนจะต้องยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการรับรองคุณสมบัติ และการยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน ที่ผู้ลงทุนได้ให้แก่ผู้ให้บริการและ/หรือผู้ออกโทเคนดิจิทัล เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งคำสั่งจองซื้อโทเคนดิจิทัล ถูกต้อง เป็นไปตามข้อเท็จจริงและครบถ้วนทุกครั้ง ทั้งนี้ โดยวิธีการที่ผู้ให้บริการจะกำหนด
  2. เมื่อการจองซื้อสำเร็จ ผู้ลงทุนตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจ โดยไม่สามารถถอดถอนได้ ให้ผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อเป็นตัวแทนของผู้ลงทุนในการหักค่าจองซื้อของผู้ลงทุนในบัญชีเก็บรักษาค่าจองซื้อ เพื่อชำระค่าจองซื้อให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลในนามของผู้ลงทุน โดยที่ผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อและ/หรือผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ผู้ลงทุนล่วงหน้าในการหักบัญชีแต่ละครั้งเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  3. ผู้ลงทุนจะต้องเข้าทำ หรือส่งมอบข้อมูล เอกสาร รวมถึงให้ความร่วมมือตามที่ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะร้องขอ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
  4. ผู้ลงทุนตกลงที่จะเข้าทำ ลงนามในเอกสาร ให้ความร่วมมือ และกระทำการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร ตามที่ผู้ให้บริการหรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะร้องขอ เพื่อให้การดำเนินการออกโทเคนดิจิทัลแก่ผู้ลงทุนเสร็จสมบูรณ์
 3. หน้าที่ของผู้ให้บริการ
  1. ผู้ให้บริการตกลงให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ตามรูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายและประกาศที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมถึงที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
  2. ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนที่ผู้ให้บริการได้รับจากผู้ออกโทเคนดิจิทัล รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ตามประกาศที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
  3. ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และผู้ให้บริการจะดำเนินการและควบคุมดูแลให้กรรมการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการ เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
  4. ผู้ให้บริการตกลงให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้ลงทุนให้มาตามคุณสมบัติที่กำหนดในข้อ 5.1 เพื่อทำความรู้จัก จัดประเภท พิจารณาความสามารถ และนำเสนอบริการที่สอดคล้องกับประเภทและความสามารถของผู้ลงทุน รวมทั้งให้ข้อมูลและการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละประเภท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยที่อาจทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถจัดประเภทผู้ลงทุนได้ ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้ผู้ลงทุนรายดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนรายบุคคล ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งผลการทำความรู้จัก การจัดประเภท และการพิจารณาความสามารถของผู้ลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบ ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตให้กระทำได้
  5. ผู้ให้บริการจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการให้ผู้ลงทุนทราบ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ให้บริการจะต้องเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการจองซื้อโทเคนดิจิทัล
  6. ผู้ให้บริการจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าว ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
   1. ความเสี่ยงที่การประกอบธุรกิจของผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจไม่ประสบความสำเร็จ
   2. ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเลิกกิจการหรือโครงการอันเป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินหรือคริปโทเคอร์เรนซีที่ลงทุนกลับคืน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัลกับผู้ถือโทเคนดิจิทัล
   3. โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายอาจมีช่องทางในการเปลี่ยนมือที่จำกัด ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะมีสภาพคล่องน้อย
   4. การตรวจสอบและสอบทานข้อมูลการเสนอขายและลักษณะการเสนอขายซึ่งผู้ให้บริการได้ดำเนินการนั้น อยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
  7. ผู้ให้บริการไม่ได้ทำหน้าที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน การจัดการทรัพย์สิน ผลประโยชน์ และภาษี หรือคำปรึกษา คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนตกลงจะว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะใด ๆ ดังกล่าวนั้นเอง หากว่าผู้ลงทุนเห็นว่าจำเป็นและสมควร
 4. การใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
  1. ผู้ลงทุนได้อ่าน รับทราบ และยอมรับเงื่อนไข และตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ (ตามที่จะได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว) ตามที่กำหนดในการใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ
  2. เมื่อผู้ให้บริการอนุญาตให้ผู้ลงทุนสามารถใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการได้ ผู้ลงทุนสามารถจะจองซื้อโทเคนดิจิทัลผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้โดยให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ลงทุนใช้บริการลงทุนในโทเคนดิจิทัลในโครงการใดผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ตามที่กฎหมายและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนด
  3. ก่อนที่ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะยื่นจองซื้อโทเคนดิจิทัลนั้น ผู้ลงทุนต้องผ่านการทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถดำเนินการจองซื้อโทเคนดิจิทัลได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ลงทุนทำแบบทดสอบได้ถูกต้องหมดทุกข้อเท่านั้น เว้นแต่ผู้ลงทุนมีลักษณะที่ได้รับยกเว้นตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือผู้ลงทุนเคยทำแบบสอบถามแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 (สาม) เดือน
  4. ผู้ลงทุนต้องผูกกระเป๋าโทเคนดิจิทัลเข้ากับบัญชีการใช้บริการของผู้ลงทุน (ซึ่งผู้ลงทุนอาจใช้บริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่ผู้ให้บริการจะให้บริการได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการจะกำหนดสำหรับบริการกระเป๋าโทเคนดิจิทัลดังกล่าว) เพื่อวัตถุประสงค์ของการรับโอนโทเคนดิจิทัลที่ผู้ลงทุนจองซื้อบนระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการได้สำเร็จ โดยที่ผู้ลงทุนจะต้องรับผิดชอบในการเปิดและคงไว้ซึ่งกระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับบัญชีการใช้บริการของผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผูก เชื่อมต่อ เปิด และคงไว้ซึ่งกระเป๋าโทเคนดิจิทัลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะต้องผูกกระเป๋าโทเคนดิจิทัลซึ่งเป็นของผู้ลงทุนเองเท่านั้น และผู้ให้บริการจะไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบยืนยันว่ากระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่ผูกกับบัญชีการใช้บริการของผู้ลงทุนนั้นเป็นกระเป๋าโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนจริงหรือไม่
  5. ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลภายใต้โครงการต่าง ๆ ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลแต่ละราย โดยที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกดูและส่งคำสั่งจองซื้อโทเคนดิจิทัลของโครงการนั้น ๆ ได้ ภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องและของผู้ให้บริการ
  6. ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะยื่นจองซื้อโทเคนดิจิทัลของผู้ออกโทเคนดิจิทัลเมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลาเสนอขายตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนด (ยกเว้นกรณีที่การจองซื้อครบจำนวนก่อนกำหนด ผู้ให้บริการอาจมีการปิดการเสนอขายก่อนระยะเวลาเสนอขายที่กำหนด) โดยที่คำสั่งจองซื้อโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนโทเคนดิจิทัลที่ผู้ลงทุนจะจองซื้อ และ/หรือมูลค่าการจองซื้อของผู้ลงทุน ทั้งนี้ การที่ผู้ลงทุนส่งคำสั่งจองซื้อโทเคนดิจิทัล ถือว่าผู้ลงทุนได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการแล้ว
  7. ผู้ลงทุนตกลงและรับทราบว่า ผู้ลงทุนสามารถชำระค่าจองซื้อเป็นเงินบาทหรือคริปโทเคอร์เรนซีที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะชำระค่าจองซื้อทันทีภายหลังการส่งคำสั่งจองซื้อโทเคนดิจิทัล โดยการโอนเงินบาทหรือคริปโทเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องในจำนวนเท่ากับมูลค่าการจองซื้อเข้าสู่บัญชีเก็บรักษาค่าจองซื้อ
  8. เมื่อผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อว่าได้รับชำระค่าจองซื้อจากผู้ลงทุนในบัญชีเก็บรักษาค่าจองซื้อแล้ว ผู้ให้บริการจะแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการระบบเสนอขาย หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบต่อไป เพื่อยืนยันการรับชำระค่าจองซื้อ
  9. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะพิจารณายอมรับการจองซื้อโทเคนดิจิทัล โดยการส่งคำสั่งผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุน ณ เวลาใด ๆ ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย เมื่อ 
   1. การจองซื้อดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
   2. การจองซื้อดังกล่าวมีมูลค่าการจองซื้ออยู่ในระดับที่กำหนดสำหรับโครงการนั้น
   3. การจองซื้อดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นใดซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจกำหนด และแสดงไว้ในรายละเอียดของโครงการผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ
   4. ผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อได้รับชำระค่าจองซื้อจากผู้ลงทุนถูกต้องครบถ้วน
  10. การจองซื้อโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโครงการใด ๆ จะไม่สามารถเพิกถอนโดยผู้ลงทุนได้ เว้นแต่การจองซื้อนั้นถูกปฏิเสธ และผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าว
  11. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะพิจารณาความเหมาะสมของการจองซื้อ การจัดสรรให้ผู้ลงทุนรายใดก่อนหรือหลัง รวมถึงการปฏิเสธการจองซื้อ โดยผู้ลงทุนจะยอมรับและจะไม่โต้แย้งวิธีการและผลของการพิจารณาดังกล่าว
  12. ในกรณีที่การจองซื้อเป็นผลสำเร็จ ผู้ให้บริการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
   1. แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ลงทุนทราบ
    1. ชื่อของโทเคนดิจิทัล และชื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัล
    2. จำนวนโทเคนดิจิทัลที่จองซื้อ ราคาต่อหน่วยของโทเคนดิจิทัล และค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัล
    3. ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)
   2. ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ครบตามมูลค่าภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการตกลงจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเช่นเดียวกัน
  13. เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้โอนค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลคืนให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อโทเคนดิจิทัลภายใน 7 (เจ็ด) วัน
   1. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ครบตามมูลค่าและภายในระยะเวลาที่กำหนด
   2. ผู้ให้บริการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจองซื้อของผู้ลงทุน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
   3. เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีพฤติการณ์อันมีลักษณะเป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ หรือมีการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้ให้บริการมีสิทธิตามกฎหมายและสัญญาที่จะสามารถโอนค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลคืนให้แก่ผู้ลงทุนในกรณีดังกล่าวได้ และผู้ให้บริการยังไม่ได้โอนค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลไปให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเท่านั้น
  14. เมื่อการจองซื้อสำเร็จ ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้มีการออกโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ลงทุน โดยการโอนโทเคนดิจิทัลเข้าสู่กระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่ผู้ลงทุนได้ผูกไว้กับบัญชีการใช้บริการของผู้ลงทุน

   ผู้ลงทุนตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้บริการมิได้มีหน้าที่ในการตอบรับการจองซื้อโทเคนดิจิทัล หรือการออกโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ลงทุนในนามของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการไม่รับรองหรือรับประกันว่าการการจองซื้อโทเคนดิจิทัลจะได้รับการตอบรับ และการออก และ/หรือโอนโทเคนดิจิทัล เพื่อทำให้ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของโทเคนดิจิทัลดังกล่าวจะเป็นผลสำเร็จในทุกกรณี
 5. คำรับรองและคำยืนยันของผู้ลงทุน
  ผู้ลงทุนให้คำรับรองและคำยืนยันแก่ผู้ให้บริการ ดังนี้
  1. สถานภาพ
   ผู้ลงทุนตกลงและรับรองว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้ ครบถ้วนทุกประการ
   1. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนบรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่ใช่บุคคลที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจ หรือถูกจำกัดอำนาจและ/หรือสิทธิในการทำธุรกรรมใด ๆ โดยผลของกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นนิติบุคคล/องค์กรที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ลงทุนต้องจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายไทยหรือกฎหมายของประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้น และมีความสามารถโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะเข้าทำและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ การลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการโดยผู้ลงทุนนั้น ได้กระทำโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ลงทุน
   2. ผู้ลงทุนได้ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลการสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนตามที่ผู้ให้บริการกำหนด พร้อมทั้งได้นำส่งข้อมูลตามที่ผู้ให้บริการร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี)
   3. ผู้ลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการระบุและยืนยันตัวตนในการสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนตามที่ผู้ให้บริการกำหนด พร้อมทั้งได้นำส่งข้อมูลตามที่ผู้ให้บริการร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี)
   4. ผู้ลงทุนจะไม่สมัครใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกับผู้ให้บริการมากกว่าหนึ่งบัญชี และจะไม่สมัครใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นใดนอกจากผู้ลงทุนเอง โดยผู้ลงทุนรับรองว่า ผู้ลงทุนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate beneficial owner) จากใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลนี้
   5. ผู้ลงทุนไม่ได้อยู่ในฐานะที่สามารถหรืออาจรู้ข้อมูลภายในของผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในนั้น เว้นแต่จะเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนด
   6. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนในลักษณะตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (เช่น ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือกิจการเงินร่วมลงทุน) ผู้ลงทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนประเภทนั้น ๆ กำหนด

    ผู้ลงทุนตกลงที่จะแจ้งผู้ให้บริการทราบในทันที หากได้ทราบหรือควรได้ทราบว่าตนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และรับทราบว่าผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะพิจารณาดำเนินการระงับการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแก่ผู้ลงทุนทันทีตามที่เห็นสมควร
  2. ความสามารถในการเข้าทำสัญญา
   ผู้ลงทุนมีอำนาจในการเข้าทำ ปฏิบัติตาม นำส่ง และ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และธุรกรรมใด ๆ ที่ผู้ลงทุนทำหรือจะได้ทำภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
  3. ความถูกต้องของข้อมูล
   1. บรรดาเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดที่ผู้ลงทุนให้ไว้กับผู้ให้บริการเพื่อการดำเนินการตามหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้  เป็นเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดที่แท้จริงและถูกต้องตามความเป็นจริง
   2. ผู้ลงทุนได้ให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารตามที่ผู้ให้บริการร้องขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว ไม่มีข้อความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตลอดจนไม่มีการปกปิดข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือจำเป็นและสมควร เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทำความรู้จัก จัดประเภท พิจารณาความสามารถ และนำเสนอบริการที่สอดคล้องกับประเภทและความสามารถของผู้ลงทุน รวมทั้งให้ข้อมูลและการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละประเภทได้ ตามที่กฎหมายและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนด

    ผู้ลงทุนตกลงและรับทราบว่า ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการได้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่ได้รับมานั้นไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใด ที่อาจทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ลงทุนหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงได้
  4. ข้อสงวนสิทธิและความเสี่ยงในการลงทุน
   ผู้ลงทุนตกลงและยอมรับว่า ในการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการนั้น ผู้ให้บริการไม่ได้ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมของโทเคนดิจิทัลในแต่ละโครงการที่มีการเสนอขายผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ ผู้ลงทุนรับทราบและยอมรับว่าการลงทุนในโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยง และผู้ลงทุนจะพิจารณาและตัดสินใจลงทุนในโทเคนดิจิทัล (ซึ่งรวมถึงการเลือกโทเคนดิจิทัลที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับได้) ด้วยตนเองอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ และการตัดสินใจลงทุนในโทเคนดิจิทัลของผู้ออกโทเคนดิจิทัลในแต่ละโครงการเป็นการตัดสินใจรับความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว และผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดชดใช้ในความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของผู้ลงทุนบนระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ
 6. ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และภาษี
  1. ผู้ลงทุนตกลงชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการให้แก่ผู้ให้บริการ (หากมี) 

   อนึ่ง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ผู้ลงทุนต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการตามที่กล่าวข้างต้น (หากมี) นั้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ดังนั้น หากค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผู้ลงทุนตกลงเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ให้บริการจะออกและส่งมอบใบกำกับภาษีซึ่งมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่ผู้ลงทุน
  2. ผู้ลงทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีอากรของตน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของผู้ลงทุน และ/หรือ การใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ รวมถึงการได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากการลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ และบรรดาอากรแสตมป์ในการเข้าทำเอกสารสัญญาใด ๆ (หากมี)
 7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  1. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอื่นใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในหรือที่เกี่ยวข้องกับระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการ เป็นของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ และตามที่ผู้ให้บริการจะอนุญาตเท่านั้น
  2. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดการโอนสิทธิ การก่อตั้งสิทธิ หรือการอนุญาตให้ผู้ลงทุนใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการแต่อย่างใด
 8. ข้อตกลงอื่น ๆ
  1. ผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อผู้ให้บริการ ในความเสียหายใดๆ ที่ผู้ลงทุนได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำการ การงดเว้นกระทำการ หรือความผิดของผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบุคคลอื่นใดอันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ลงทุนได้รับโทเคนดิจิทัลที่จองซื้อล่าช้า เป็นต้น
  2. เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 (สิบห้า) วัน ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งได้มีขึ้นก่อนการเลิกสัญญาจะมีผล
  3. การเพิกเฉยหรือความล่าช้าของผู้ให้บริการในการบังคับใช้สิทธิใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือตัดสิทธิของผู้ให้บริการ ที่จะบังคับใช้สิทธิใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ และในกรณีใด ๆ ที่ผู้ให้บริการได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ลงทุนตามสัญญาฉบับนี้ หรืองดเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการงดเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการงดเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น
  4. นอกเหนือจากสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการมีต่อผู้ลงทุนตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้บริการยังคงมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ลงทุนรับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้ให้บริการอาจได้รับ อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นกระทำการของผู้ลงทุนหรือตัวแทนของผู้ลงทุน รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้ให้บริการอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้ผู้ให้บริการต้องรับผิดเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือความผิดของผู้ให้บริการแต่ประการใด
  5. ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้ลงทุนได้รับในทุกกรณี หากความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ เหตุสุดวิสัย โรคระบาด การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอก การตั้งข้อจำกัดหรือข้อห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดับ หรือเหตุประการอื่นใดที่ส่งผล หรือที่น่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว การปิดตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือตลาดอื่น หรือเหตุประการอื่นที่มีผลต่อการดำเนินการของผู้ให้บริการ
  6. ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชดใช้ในความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้ลงทุนได้รับอันเกิดจากความขัดข้องของระบบของผู้ให้บริการ และ/หรือเครือข่ายการสื่อสารของผู้ให้บริการ ซึ่งไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาณเลินเล่อของผู้ให้บริการ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ให้บริการจะยังคงต้องรับผิดชดใช้ในความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้ลงทุนได้รับอันเกิดจากที่ผู้ให้บริการ (รวมถึงกรรมการ หรือผู้มีอำนาจจัดการและเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการ) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานในการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ กจ. 16/2561
  7. บรรดาหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้ลงทุน ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนของผู้ให้บริการ นำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งผู้ลงทุนได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้บริการ หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือที่ทำการของผู้ลงทุน หรือได้ส่งทางอีเมล ไปยังที่อยู่อีเมล ที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ผู้ลงทุนไม่ได้เพราะที่อยู่ของผู้ลงทุนนั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยผู้ลงทุนไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของผู้ให้บริการโดยชอบแล้วในวันที่พนักงานไปรษณีย์หรือคนของผู้ให้บริการได้ไปส่ง ณ ภูมิลำเนานั้น หรือในวันที่ส่งอีเมลได้ อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใด ๆ ซึ่งตามสัญญาฉบับนี้มิได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ให้บริการได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ผู้ลงทุนด้วยวาจา ข้อความทางโทรศัพท์หรือโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใดแล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและผู้ลงทุนได้รับทราบโดยชอบแล้ว
  8. ผู้ลงทุนยอมรับว่า ผู้ลงทุนเข้าใจ และรับทราบถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือของผู้ให้บริการ โดยผู้ลงทุนจะถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวภายหลังการทำสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าผู้ลงทุนยอมรับ เข้าใจ และรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
  9. ผู้ลงทุนจะโอนสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้
  10. ผู้ให้บริการอาจโอนสิทธิ ภาระผูกพัน หรือผลประโยชน์ของผู้ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่บุคคลใดได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ลงทุนก่อน
  11. ผู้ลงทุนและผู้ให้บริการตกลงให้บรรดาข้อความและรายละเอียดในสัญญาฉบับนี้ และในเอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้สัญญาฉบับนี้บังคับ และกรณีที่ข้อความในเอกสารที่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ขัดหรือแย้งกันเอง ผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้บริการ ผู้ลงทุนตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของผู้ให้บริการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ได้ โดยผู้ให้บริการจะต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ลงทุนอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมที่ผู้ให้บริการได้แจ้งไปยังผู้ลงทุนนั้นให้ถือว่าผู้ลงทุนได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากผู้ลงทุนไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมายังผู้ให้บริการก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลใช้บังคับ
  12. ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด ผู้ลงทุนและผู้ให้บริการตกลงให้ข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ต่อไป
  13. ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการสัญญาคู่ฉบับ ผู้ลงทุนสามารถแจ้งให้กับผู้ให้บริการทราบ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดส่งให้ผู้ลงทุนภายในระยะเวลาอันสมควร
  14. หากผู้ลงทุนมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ในช่องทางใด ๆ ดังต่อไปนี้
   1. Contact Center: โทร 02-844-8488
   2. ผ่านช่องทางอีเมล: contact.us@kubix.co
     
  15. สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย

ผู้ลงทุนและผู้ให้บริการตกลงว่า ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับผู้ลงทุนต่อศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจเหนือผู้ลงทุนและทรัพย์สินของผู้ลงทุน
 

scroll top iconBack to top