โทเคนมีกี่แบบ อะไรบ้าง

โดย Kubix

ในปัจจุบันหลายๆ คนอาจจะเห็นโทเคนดิจิทัลจากอุตสาหกรรมที่หลากหลายทยอยเปิดตัวและเสนอขายกันมาซักพักหนึ่งแล้ว และอาจจะยังสงสัยว่าโทเคนมีกี่ประเภทและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง บทความนี้จะพาผู้อ่านให้เข้าใจประเภทโทเคนต่างๆ และจุดประสงค์ในการใช้มากขึ้น

โทเคนมีอะไรบ้าง?

 1. Investment Token (โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน) เป็นโทเคนดิจิทัล์ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือโทเคนในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สิทธิและผลตอบแทนในการลงทุน เช่น สิทธิจากส่วนแบ่งรายได้ หรือผลกำไรจากการลงทุนในโครงการ และผู้ลงทุนก็คาดหวังกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น สำหรับประเทศไทย การออกเสนอขาย Investment Token จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดและต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.เท่านั้น
   
 2. Utility Token (โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์) เป็นโทเคนดิจิทัล์ที่ใช้ในการกำหนดสิทธิแก่ผู้ถือโทเคนในการได้มาซึ่งสิทธิที่เฉพาะเจาะจง เช่น ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือโครงการ รวมถึงนำไปใช้แลกสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดย
  Utility Token สามารถแบ่งออกไป 2 แบบคือ
  2.1 Utility Token พร้อมใช้: หากสินค้าหรือบริการนั้นพร้อมที่จะให้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่วันที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก ผู้ถือครอง Utility Token พร้อมใช้จะสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดย Utility Token พร้อมใช้มักจะไม่ได้ถูกใช้เพื่อการลงทุน แต่ถูกใช้ด้วยจุดประสงค์หลักในการแลกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ จากผู้เสนอขาย
  2.2 Utility Token ไม่พร้อมใช้: หากสินค้าหรือบริการนั้นยังไม่พร้อมที่จะให้ใช้ประโยชน์ทันทีในวันที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก โดยผู้เสนอขายโทเคนต้องนำเงินที่ได้จากการขาย Utility Token ไปพัฒนาแพลตฟอร์มหรือโครงการให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะให้สิทธิประโยชน์ในการใช้สินค้าหรือบริการแก่ผู้ถือครอง Utility Token ไม่พร้อมใช้ ดังนั้นการเสนอขาย Utility Token ไม่พร้อมใช้จึงมีความคล้ายคลึงกับ Investment Token การเสนอขาย Utility Token ประเภทนี้จึงต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด ทั้งนี้ต้องเสนอขายผ่าน ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. อีกด้วย
   
 3. Security Token คือการเปลี่ยนหลักทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น ที่ดิน หรือกองทุน ให้อยู่ในรูปแบบของโทเคนดิจิทัลผ่านกระบวนการ Security Token Offering (STO) ซึ่งโทเคนจากกระบวนการ STO มักถูกใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ มีมูลค่าเทียบเท่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน และผู้ออกโทเคนสามารถกำหนดเงื่อนไขว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนแบบใด เช่น สัดส่วนการถือหุ้น สิทธิในการโหวต หรือเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดความหมายที่ชัดเจนของ Security Token และมีเพียงบางประเทศที่มีกฎหมายรองรับ นับว่าเป็นวิธีการระดมทุนในอนาคตที่น่าติดตาม

เห็นได้ว่าปัจจุบันการลงทุนไม่ได้จำกัดการรับผลตอบแทนเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ผู้ลงทุนสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ในการใช้สินค้าหรือบริการผ่านการออกโทเคนที่ดิจิทัล ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกและตัดสินใจลงทุนให้ตรงกับความสนใจและไลฟ์สไตล์ของตนเอง  
 

scroll top iconBack to top