หมวดคำถาม
การลงทุนในโทเคนดิจิทัลกับ Kubix
นักลงทุนสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัลแบบไหนกับ Kubix ได้บ้าง?

นักลงทุนสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัลตามโครงการที่ผู้ประกอบการ หรือบริษัทผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) เปิดระดมทุนและเสนอขายผ่านระบบของ Kubix 

โดย Kubix จะทำหน้าที่ในการคัดกรองและตรวจสอบโครงการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล โดยจะคัดเลือกเฉพาะโครงการที่มีความน่าเชื่อถือและมีโครงสร้างการระดมทุนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

plus icon
โทเคนดิจิทัล เหมือนหรือแตกต่างจาก Cryptocurrency อย่างไร?

เหมือนกันอย่างไร? 

ทั้งคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่าน Kubix ถือเป็น “สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)” ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และถูกสร้างและใช้งานอยู่บนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน

แตกต่างกันอย่างไร? 

 1. จุดประสงค์การใช้งาน: Cryptocurrency มีจุดประสงค์คือ ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นๆ ในขณะที่โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่าน Kubix หรือที่เรียกว่า “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)” มีจุดประสงค์คือ กำหนดสิทธิในการร่วมลงทุนในโครงการ หรือกิจการที่เปิดให้ร่วมลงทุน
 2. สิ่งที่ได้รับจากการถือครอง: นักลงทุนที่ถือครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ที่เสนอขายผ่าน Kubix จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ หรือผลกำไรจากโครงการที่อยู่เบื้องหลังโทเคนดิจิทัลนั้นๆ รวมถึงสิทธิพิเศษในการได้รับสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง ตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของโครงการ
 3. ความเสี่ยงและความผันผวนของราคา: คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถตีมูลค่าออกมาได้อย่างชัดเจน และมีความผันผวนของราคาที่สูง ในขณะที่โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายผ่าน Kubix โครงการหรือสินทรัพย์ที่เปิดให้ลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง รวมถึงยังมีการกำหนดการจ่ายผลตอบแทนไว้ชัดเจนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน (Whitepaper) ของโครงการ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงทำให้การตีมูลค่าเป็นไปได้อย่างชัดเจนกว่า ส่งผลให้มีความผันผวนของราคาต่ำกว่าคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ทั้งนี้ขึ้นกับการออกแบบโครงสร้างการระดมทุนของแต่ละโทเคนดิจิทัล 
plus icon
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโทเคนที่เสนอขายผ่าน Kubix ได้ที่ไหน?

สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

 1. เว็ปไซต์ Kubix โดยดูที่เมนู "โทเคนที่จะเสนอขาย" และ "ข่าวสาร"
 2. Kubix's official Facebook page :Kubix Digital Asset
 3. Kubix LINE Official Account : @Kubix
plus icon
เตรียมตัวอย่างไรก่อนจองซื้อโทเคนดิจิทัล?

เตรียมพร้อมลงทุนกับ Kubix ดังนี้ 

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kubix บนโทรศัพท์มือถือ
 2. เปิดบัญชีกับ Kubix ผ่านแอปพลิเคชัน Kubix โดยยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID นักลงทุนต้องทำการลงทะเบียน NDID กับธนาคารที่ให้บริการก่อน โดยสามารถศึกษาขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่ ‘การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ Kubix’
 3. เปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และลงทะเบียนใช้ แอปพลิเคชัน K PLUS* บนโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกับแอปพลิเคชัน Kubix เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจ่ายเงินค่าจองซื้อ 

  *หากนักลงทุนไม่มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน K PLUS นักลงทุนสามารถดำเนินการได้ที่สาขา หรือดำเนินการเปิดบัญชีออนไลน์ และลงทะเบียนกับ K PLUS ได้ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่ https://kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/Pages/k-esavings-account-opening-have-no-kplus.aspx
plus icon
มีผลกระทบอย่างไร หากใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod ต่ำกว่าเวอร์ชั่น 8.0 และ iOS ต่ำกว่าเวอร์ชั่น 12.0?

แอปพลิเคชัน Kubix เวอร์ชันใหม่ จะรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน 12.0 ขึ้นไป และ Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไปเท่านั้น หากระบบปฏิบัติการของท่านต่ำกว่าเวอร์ชันดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

plus icon
หมวดคำถาม
การเปิดบัญชีกับ Kubix
ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเปิดบัญชีกับ Kubix?

นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอนบนแอปพลิเคชัน Kubix โดยใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที* โดยไม่ต้องไปที่สาขา ทำให้การเปิดบัญชีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

*(ยกเว้นในบางกรณีที่ทาง Kubix ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนเพิ่มเติม)

plus icon
ขั้นตอนการเปิดบัญชี และเตรียมความพร้อมก่อนลงทุนกับ Kubix

สิ่งที่ต้องมีในการสร้างบัญชีกับ Kubix

 1. ข้อมูลบัตรประชาชน รวมถึงเลข laser หลังบัตร
 2. ข้อมูลบัญชีธนาคาร และภาพถ่ายสมุดบัญชี
 3. การลงทะเบียนเปิดใช้บริการยืนยันตัวตนด้วยระบบ NDID บน mobile banking application ที่รองรับ
  สามารถดูรายชื่อธนาคารที่รองรับการยืนยันตัวตนด้วย NDID ได้ที่ ‘การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ Kubix’ 

ขั้นตอนการสร้างบัญชีกับ Kubix ประกอบไปด้วย 

 1. ยืนยันตัวตน
  i) ยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID
  ii) สแกนใบหน้า
  iii) ให้ข้อมูลนักลงทุนที่จำเป็นเพิ่มเติม
  iv) รับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ
 2. ผูกบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ในการคืนเงินจองซื้อ กรณีที่นักลงทุนจองซื้อแต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรแค่ส่วนหนึ่ง
 3. สร้างหรือผูก token wallet เพื่อใช้ในการรับโทเคนดิจิทัลที่ได้รับการจัดสรร
 4. ทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนเริ่มลงทุนในโทเคนดิจิทัล
  นักลงทุนต้องทำครบทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ จึงจะสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัลกับ Kubix ได้
   

ข้อแนะนำ: กรุณาสร้างบัญชีให้เรียบร้อยภายในสิ้นวันของวันที่เริ่มสร้างบัญชี เนื่องจากระบบจะไม่สามารถเก็บข้อมูลของนักลงทุนที่ยังทำการเปิดบัญชีไม่สำเร็จก่อนสิ้นวันได้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนักลงทุน

plus icon
การยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร?

NDID คือ บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล ผ่านระบบ National Digital ID (NDID) เพื่อสมัครใช้บริการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน รวมถึง การสร้างบัญชีกับ Kubix ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสำนักงานทุกๆ ครั้ง เพื่อทำการแสดงตัวตน 

ในการที่นักลงทุนจะสามารถยืนยันตัวตนเพื่อสร้างบัญชีกับ Kubix ผ่านระบบ NDID ได้นั้น นักลงทุนจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ NDID บน Mobile banking app ของธนาคารที่ Kubix รองรับก่อน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. เคยเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารที่รองรับการลงทะเบียนบริการ NDID และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประชาชน (Dip chip) มาก่อน
 2. เคยลงทะเบียนใช้งาน mobile banking application ของธนาคารในข้อ 1

หากนักลงทุนยังไม่เคยทำข้อ 1 และ 2 มาก่อน จะยังไม่สามารถลงทะเบียนใช้บริการ NDID ได้

เมื่อนักลงทุนผ่านขั้นตอนลงทะเบียนใช้บริการ NDID กับธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้ว ในขั้นตอนการยืนยันตัวตนกับ Kubix บนแอปพลิเคชัน Kubix ระบบจะให้นักลงทุน เลือกธนาคาร ที่นักลงทุนต้องการใช้ระบบ NDID เพื่อยืนยันตัวตน

 1. เลือกธนาคารที่ต้องการใช้บริการ NDID ยืนยันตัวตน
 2. ไปที่ mobile banking app ของธนาคารนั้นๆ เพื่อยืนยันการใช้บริการ NDID ภายใน 60 นาที
 3. กลับมาที่ แอปพลิเคชัน Kubix เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนในขั้นต่อไป

ข้อแนะนำ: ศึกษาธนาคารที่รองรับบริการ NDID รวมถึงช่วงเวลาที่สามารถทำ NDID สำหรับแต่ละธนาคารเพิ่มเติมได้กับธนาคารผู้ให้บริการแต่ละที่ และสามารถศึกษาขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านนะบบ NDID ได้ ทั้งในรูปแบบของบทความ ที่ 'การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ Kubix’ 

plus icon
สมัครเป็น"นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ"เพื่อจองซื้อมากกว่า 3 แสนบาทต่อหนึ่งการเสนอขายอย่างไร?

การสมัครเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ สามารถทำได้ผ่าน “แอปพลิเคชัน Kubix” โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่เมนู “Profile” แล้วเลือก “สมัครเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ" 
 2. เลือกเกณฑ์การเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษที่ตรงกับคุณ
 3. ส่งเอกสารประกอบการสมัครให้กับทาง Kubix เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยสามารถอัปโหลดเอกสารผ่านทางแอปพลิเคชันหรือส่งผ่านทางอีเมลพร้อมแนบเอกสารมายัง contact.us@kubix.co
 4. รอรับผลการพิจารณาและอนุมัติผ่านข้อความแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน Kubix 

เกณฑ์การสมัครเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านฐานะการเงิน และคุณสมบัติด้านความรู้/ประสบการณ์ของสำนักงาน กลต.
คุณสมบัติด้านฐานะการเงิน นับรวมกับคู่สมรส (เลือกเพียงข้อเดียว)

 1. คุณมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป
 2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 15 ล้านบาท โดยนับรวมเงินฝากจะต้องมีตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป
 3. มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป ไม่รวมมูลค่าที่พักอาศัยปัจจุบัน

คุณสมบัติด้านความรู้/ประสบการณ์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

 1. คุณมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
 2. คุณเป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน
 3. คุณมีวุฒิบัตรหลักสูตรทางการเงิน
 4. คุณมีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ดิจิทัล
 5. คุณมีประสบการณ์การลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง
   

*ข้อแนะนำ: เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการจองซื้อโทเคนที่นักลงทุนสนใจ! นักลงทุนควรดำเนินการสมัครเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ ก่อนช่วงที่โทเคนเปิดเสนอขาย เนื่องจาก Kubix ต้องใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารและอนุมัติ

plus icon
หมวดคำถาม
การจองซื้อโทเคนดิจิทัล
จองซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

นักลงทุนสามารถจองซื้อด้วยตัวเองได้ผ่านทาง Kubix Mobile Application เท่านั้น

plus icon
จองซื้อโทเคนดิจิทัลได้มากที่สุดเท่าไหร่ต่อการเสนอขาย?
 1. นักลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาทต่อโครงการ 
  ในกรณีที่ 1 โครงการมีการเสนอขายมากกว่า 1 ประเภทโทเคน นักลงทุนสามารถจองซื้อหลายประเภทโทเคนได้ โดยที่มูลค่าจองซื้อรวมของทุกโทเคนใน 1 โครงการต้องไม่เกิน 3 แสนบาท
 2. นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ สามารถจองซื้อได้ไม่จำกัดมูลค่า แต่ต้องทำการสมัครเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษก่อน

สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเป็นนักลงทุนรายใหญ่ได้ที่ ที่ "คู่มือการใช้แอป Kubix" ที่ ‘สมัครเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ’ หรือที่ส่วน "แนะนำการใช้งาน" ที่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Kubix 

plus icon
ขั้นตอนการจองซื้อโทเคนดิจิทัล

สามารถจองซื้อได้บนแอปพลิเคชัน Kubix โดยนักลงทุนต้องสร้างบัญชีกับ Kubix และทำขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นให้เรียบร้อยก่อน

ขั้นตอนการจองซื้อประกอบด้วย

 1. เลือกโครงการโทเคนที่นักลงทุนต้องการจองซื้อ และจำนวนโทเคนที่ต้องการจองซื้อ
 2. ยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคาร และ wallet ที่จะใช้รับโทเคนดิจิทัล
 3. สลับไปชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย
  (ปัจจุบันรองรับการชำระเงินผ่านช่องทางนี้เท่านั้น แต่เราจะเปิดให้สามารถชำระผ่านช่องทางธนาคารอื่นๆ ได้ในอนาคต)
 4. กลับมาตรวจเช็คผลการจองซื้อสำเร็จบนแอปพลิเคชัน Kubix

*การจองซื้อสำเร็จยังไม่ได้เป็นการยืนยันว่านักลงทุนจะได้รับการจัดสรรโทเคน
นักลงทุนจะต้องรอผลการจัดสรรโทเคนเมื่อจบการระดมทุนแล้ว
โดยวิธีการจัดสรร เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแต่ละโครงการ

สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการจองซื้อเพิ่มเติมได้ที่ "คู่มือการใช้แอป Kubix" บนเวปไซต์ ‘การจองซื้อโทเคน’ หรือ ส่วน "แนะนำการใช้งาน" ที่หน้าหลัก ของแอปพลิเคชัน Kubix 

plus icon
ชำระเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลอย่างไรได้บ้าง?

ปัจจุบัน สามารถชำระค่าจองซื้อผ่านทางแอปพลิเคชัน K PLUS บนโทรศัพท์มือถือของนักลงทุนเครื่องเดียวกันกับที่ลงทะเบียน Kubix account เอาไว้ 
นักลงทุนจะต้องมีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และลงทะเบียน K PLUS บนโทรศัพท์มือถือเตรียมไว้ก่อนที่จะจองซื้อโทเคนดิจิทัลกับ Kubix ได้
เราจะมีการรองรับการชำระเงินจองซื้อผ่านทางช่องทางธนาคารอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคต

plus icon
วิธีการจัดสรรโทเคน

วิธีการจัดสรรโทเคนมีได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับโครงการ เช่น การจัดสรรแบบ first come first serve หรือแบบ small lot first นักลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรได้จากหนังสือชี้ชวนของแต่ละโครงการ

plus icon
จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้รับการจัดสรรโทเคนหรือไม่?

วิธีการจัดสรรโทเคนมีได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับโครงการ เช่น การจัดสรรแบบ first come first serve หรือแบบ small lot first นักลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรได้จากหนังสือชี้ชวนของแต่ละโครงการ

plus icon
หลังจากได้รับการจัดสรร โทเคนจะถูกจัดเก็บอยู่ที่ใด

กรณีที่นักลงทุนได้รับการจัดสรร จะได้รับโทเคนเข้าสู่ Token Wallet ที่นักลงทุนเปิดไว้ ในขั้นตอนการสร้างบัญชีกับ Kubix
โดยที่นักลงทุนสามารถเข้าดู และจัดการกับโทเคนที่นักลงทุนถือครองในวอลเล็ทได้ผ่านแอปพลิเคชัน Kubix

plus icon
หมวดคำถาม
Kubix Wallet
Kubix Wallet คืออะไร ทำไมต้องสมัคร Kubix Wallet

การลงทุนในโทเคนดิจิทัล นักลงทุนจำเป็นต้องมีวอลเล็ทเพื่อใช้เก็บโทเคนที่ถือครอง โดยนักลงทุนจะต้องสร้างวอลเล็ทกับ Kubix เพื่อใช้รับและเก็บรักษาโทเคนที่ได้จากการจองซื้อโทเคนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน Kubix

เมื่อสร้างวอลเล็ทเสร็จแล้ว นักลงทุนสามารถเข้าดูรายละเอียดและจัดการกับโทเคนที่ถือครองในวอลเล็ทได้ผ่านแอปพลิเคชัน Kubix

*โดยที่บริการ Kubix Wallet เป็นบริการที่แยกออกจากระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต  

สามารถศึกษาเกี่ยวกับวอลเล็ทกับการเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มเติมได้ที่ https://www.kubix.co/news-articles/wallet-introduction/

plus icon
Kubix Wallet ดีอย่างไร

Kubix Wallet เป็น Private Wallet หรือ Non-Custodial Wallet

ซึ่งจะทำให้มีแค่นักลงทุนคนเดียวเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงและจัดการกับโทเคนที่เก็บอยู่ในวอลเล็ทของนักลงทุนได้ ทำให้โทเคนของนักลงทุนปลอดภัยจากการโจรกรรม และมีความเป็นส่วนตัวสูง สินทรัพย์ในวอลเล็ทของนักลงทุนเป็นของนักลงทุนจริงๆ ซึ่งแม้แต่ทางบริษัท Kubix เองก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงและจัดการกับสินทรัพย์ในวอลเล็ทของนักลงทุนได้

สามารถศึกษาเกี่ยวกับวอลเล็ทกับการเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มเติมได้ที่ https://www.kubix.co/news-articles/wallet-introduction/

plus icon
รหัสกู้คืนวอลเล็ทคืออะไร

รหัสกู้คืนวอลเล็ท เป็นรหัสลับสำหรับใช้ในการกู้คืนวอลเล็ท และโทเคนในวอลเล็ทนั้นๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. นักลงทุนมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน (mobile device) เช่น เมื่อเครื่องเก่าชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม
 2. นักลงทุนทำการลบแอปพลิเคชัน Kubix บนอุปกรณ์ใช้งานเครื่องเดิม และลงแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง

เมื่อนักลงทุน Login เข้าสู่ระบบ Kubix บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ หรือบนเครื่องเดิมที่มีการลงแอปพลิเคชันใหม่ นักลงทุนจะต้องใช้รหัสกู้คืนวอลเล็ทนี้เพื่อนำเอาวอลเล็ทเดิมและโทเคนกลับคืนมา

โดยรหัสกู้คืนวอลเล็ท ถูกสร้างขึ้นด้วยการสุ่มประกอบด้วยชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 12 คำ และถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เครื่องที่คุณกำลังใช้งานอยู่เท่านั้น เพื่อความเป็นส่วนตัวของการจัดการกับโทเคนของนักลงทุน นักลงทุนจะเป็นเพียงผู้เดียวที่ทราบและรับผิดชอบรหัสกู้คืนวอลเล็ท

Kubix ไม่มีนโยบายเก็บรักษารหัสกู้คืนวอลเล็ทของนักลงทุนและจะไม่สามารถเห็น หรือเข้าถึงรหัสกู้คืนที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์ใช้งานของนักลงทุนได้

ในกรณีที่นักลงทุนทำรหัสกู้คืนหาย นักลงทุนจะไม่สามารถเข้าถึงโทเคนในวอลเล็ทได้อีกต่อไป และ Kubix ไม่สามารถช่วยกู้คืนรหัสกู้คืนวอลเล็ทได้

สามารถศึกษาเกี่ยวกับวอลเล็ทกับการเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มเติมได้ที่ https://www.kubix.co/news-articles/wallet-introduction/

plus icon
หากรหัสกู้คืนวอลเล็ทหายจะเกิดอะไรขึ้น

ในกรณีที่นักลงทุนยังมีอุปกรณ์ใช้งานเครื่องปัจจุบัน นักลงทุนสามารถเรียกดูรหัสกู้คืนวอลเล็ทได้บนแอปพลิเคชัน Kubix โดยไปที่เมนู "Profile" >> "วอลเล็ท" >> "ดูรหัสกู้คืนวอลเล็ท"

แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Kubix หรือมีการลบแอปพลิเคชัน Kubix และลงแอปพลิเคชันใหม่บนอุปกรณ์ใช้งานเดิม หากทำรหัสกู้คืนวอลเล็ทหาย นักลงทุนจะไม่สามารถกู้คืนวอลเล็ท และจัดการกับโทเคนที่อยู่ในวอลเลทนั้นๆ ได้

แม้ว่านักลงทุนจะสามารถยืนยันตัวตนกับทาง Kubix ได้ทาง Kubix ก็ไม่สามารถช่วยกู้รหัสนี้คืนมาได้ เนื่องด้วยความเป็น Private Wallet ที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของนักลงทุน และด้วยกฏเกณฑ์ของการเป็น ICO portal

ดังนั้น การจดรหัสกู้คืนวอลเล็ท และเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุน ICO portal

plus icon
สามารถใช้ Wallet อื่นๆ หรือ Crypto Wallet มารับและจัดการโทเคนที่เสนอขายผ่าน Kubix ได้หรือไม่

ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้วอลเล็ทอื่นๆ นอกจาก Kubix Wallet บนแอปพลิเคชัน Kubix ได้ 

plus icon
หมวดคำถาม
โทเคนสิทธิพิเศษ
โทเคนสิทธิพิเศษคืออะไร มีรูปแบบไหนบ้าง?

โทเคนสิทธิพิเศษ (Utility Token) คือโทเคนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแลกสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจง 

โดยนักลงทุนที่ถือครองโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ที่เสนอขายผ่าน Kubix มีโอกาสที่จะได้รับโทเคนสิทธิพิเศษจากผู้ออกโทเคนดิจิทัลหรือบริษัทพันธมิตรที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของโครงการนั้นๆ

ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลสามารถออกแบบโทเคนสิทธิพิเศษที่ให้สิทธิแก่นักลงทุนได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ สิทธิการเข้าพักโรงแรม สิทธิการเข้าร่วมอีเว้นต์สุดพิเศษหรือ สิทธิการแลกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีจำนวนจำกัด

ซึ่งทำให้นักลงทุนในโทเคนดิจิทัลกับ Kubix ได้รับทั้งผลตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินจากการลงทุน และยังได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนอีกด้วย

plus icon
แลกสิทธิพิเศษจาก Utility Token อย่างไร?

สามารถแลกรับสิทธิพิเศษจาก Utility Token ที่นักลงทุนถือครองได้ โดยการกดแลกรับสิทธิ์จาก Utility Token นั้นๆ บนแอปพลิเคชัน Kubix

*ขั้นตอนการแลกรับสิทธิพิเศษอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบของ Utility Token โปรดรอติดตามสำหรับแต่ละโครงการที่เสนอขาย

plus icon
หมวดคำถาม
การโอนและการซื้อขายแลกเปลี่ยนโทเคน
สามารถโอนโทเคนให้ Wallet อื่นได้หรือไม่ อย่างไร?

ในอนาคต จะมีการรองรับให้สามารถโอน/รับโอนโทเคน ระหว่างวอลเล็ทของนักลงทุนกับวอลเล็ทอื่นที่เข้าร่วมเครือข่ายบล็อกเชนเดียวกัน หรือกับวอลเล็ทที่ระบบของ Kubix รองรับได้

plus icon
สามารถขายโทเคนในตลาดรองได้หรือไม่ ขายในตลาดรองที่ไหนได้บ้าง?

ขึ้นอยู่กับโครงการว่าแต่ละโครงการจะรองรับการโอนโทเคนที่นักลงทุนได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อกับ Kubix ไปซื้อขายในตลาดรองได้หรือไม่ และที่ตลาดรองใด

โดยนักลงทุนสามารถติดตามและศึกษารายละเอียดของแต่ละโครงการได้อย่างเป็นทางการจากหนังสือชี้ชวนของแต่ละโครงการอีกครั้งเมื่อมีการเปิดเสนอขาย 

plus icon
โทเคนสิทธิพิเศษสามารถซื้อขายในตลาดรองได้ด้วยหรือไม่?

ปัจจุบันไม่รองรับการซื้อขายโทเคนสิทธิพิเศษ (Utility Token) ในตลาดรอง

plus icon
scroll top iconBack to top